Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
2012/04/03 11:47    조회수 : 1203    추천수 : 0
상호 : 신일기업사 (Shin Il Company)
대표자 : 이갑중 (Lee Gap Jung)
본사주소 : 충남 천안시 서북구 두정동 393-23
(393-23, Dujenog-dong, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungbuk)
공장주소 :
()
본사전화 : 041-555-8050
본사팩스 : 041-555-8052
공장전화 :
공장팩스 :
홈페이지 :
이메일 :
주요제품
(국문)
:

천막탑, 천막윙, 리프트, 적재함

주요제품
(영문)
:

tent van, tent wing body, lift gate, cargo box

 
이전글 송학산업
다음글 한국탑(주)


 
         
 
Untitled Document