Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
2009/10/05 09:23    조회수 : 1711    추천수 : 0
상호 : 세호특장 (Se Ho Special Vehicle)
대표자 : 이준호 (Lee Jun Ho)
본사주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 563-2
(563-2, Deokseong-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi)
공장주소 :
()
본사전화 : 031-323-6755
본사팩스 : 031-323-6757
공장전화 :
공장팩스 :
홈페이지 : http://www.shwingbody.com
이메일 :
주요제품
(국문)
:

윙바디, 냉동탑, 내장탑, 리프트, 특수탑

주요제품
(영문)
:

wing body, refrigeration van, dry van, lift gate, special van

 
이전글 동우특장차(주)
다음글 형제특장


 
         
 
Untitled Document