Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
2007/10/29 17:34    조회수 : 1883    추천수 : 0
글쓴이 : admin
제품분류 :
자료제공 :
제품명(국문) : 경음기, 경광등
제품명(영문) :

(국문)
- 장방형경광등: 할로겐식, 써치식(실드빔), 전자식(스트로브) 
 - NEW장방형경광등: 전자식(스트로브), 소형경광등, 회전식, 전자식(스트로브), 타워식, 자동써치라이트 
 - 반토막경광등 
 - 앰프 및 Ass'y 
 - 싸이렌 & 멜로디 
 - 모터싸이렌
 

김천정밀  서울시 송파구 문정동 31번지
www.kimchun.com
전화 : 02-400-8880  팩스 : 02-404-4129
 
(영문)

 
이전글 유압실린더
다음글 경광등, 앰프 및 콘트롤 장치


 
         
 
Untitled Document